خریداران به همراه کتاب زیر ...
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
زهره سرمد، الهه حجازی، عباس بازرگان هرندی زهره سرمد
ناشر: آگه - مهر 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
جان میلر، محمود مهرمحمدی (مترجم) جان میلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
زهره سرمد، الهه حجازی، عباس بازرگان هرندی زهره سرمد
ناشر: آگه - مهر 1402
دیوید کار، فنستر ماخر، هاشم فردانش (مترجم) دیوید کار
ناشر: کویر - آبان 1402
اریه لوی، فریده مشایخ (مترجم) اریه لوی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1399
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1400
هاشم فردانش، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) هاشم فردانش
ناشر: سمت - آذر 1401