از نشر آدینه
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)
ناشر: آدینه - بهمن، 1396
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز محمد هادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
دنیس پی میلر، محمد شیخیان تعلقی (مترجم) دنیس پی میلر
ناشر: آدینه - 14 اردیبهشت، 1390