لطفعلی بریمانی لطفعلی بریمانی
ناشر: گوتنبرگ - 12 خرداد، 1387
ناشر: مزینانی - 25 فروردین، 1394
بهمن اصلاح پذیر بهمن اصلاح پذیر
ناشر: مبتکران - 20 مهر، 1388
فروزان آزاد بخت فروزان آزاد بخت
ناشر: اردی بهشت جانان - 1387
ناشر: نگاه دانش - 22 فروردین، 1394
جمیله منوری جوشری جمیله منوری جوشری
ناشر: آرشا قلم - 12 بهمن، 1392
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - تیر، 1395
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 1394
محمد چالکش امیری، مسعود حق شناس فرد (ویراستار) محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 1392
مجید صفاری نیا مجید صفاری نیا
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند، 1394