یاور مهدی پور یاور مهدی پور
ناشر: فرهنگ ایلیا - 1389
حسین تقی پور، بهبود جمشیدی، مرتضی علیرضایی حسین تقی پور
ناشر: روز اندیش - 1386
نورمن هانتر، مهرداد تهرانیان راد (مترجم)، زهرا سرمشقی (تصویرگر) نورمن هانتر
ناشر: حوا - 14 تیر، 1389
بیتا شایگانی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، مریم ربانی (ویراستار) بیتا شایگانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - 1390
ناشر: اشراقی - 1392
نصرالله کسرائیان نصرالله کسرائیان
ناشر: آگه - 1388
ویلیام بردفورد هیوئی، مسعود امیرخانی (مترجم) ویلیام بردفورد هیوئی
ناشر: پیدایش - 21 دی، 1392
ناشر: دانشگاه قم - شهریور، 1382
ناشر: دانشگاهی فرهمند - 1395
سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee) سیدکاظم اورعی (kazem oraee)(k.oraee)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1394
محمد علی رسولی محمد علی رسولی
ناشر: عصر ظهور - 1382
مهدی هادوی تهرانی مهدی هادوی تهرانی
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 27 دی، 1390
ابراهیم امینی ابراهیم امینی
ناشر: بوستان کتاب قم - 15 شهریور، 1393
منصور اوجی منصور اوجی
ناشر: فصل پنجم - 1390
ناشر: دانشکده علوم پزشکی رفسنجان - 1387