از نشر آدینه
محسن ذکایی (مترجم) محسن ذکایی (مترجم)
ناشر: آدینه - بهمن، 1396
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
کیم هلدمن، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) کیم هلدمن
ناشر: آدینه - 20 مرداد، 1389
اولف پیلکام، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکام
ناشر: آدینه - 1394
اریک وینگ، ناصر حیدری (مترجم) اریک وینگ
ناشر: آدینه - 1395
جیک ناپ، مانا رامشنی راحت آباد (مترجم) جیک ناپ
ناشر: آدینه - 1397
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1397
سیامک حاجی یخچالی، زهرا برادران سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395