ریچارد تمپلار، سعید خاکسار (مترجم) ریچارد تمپلار
ناشر: موزون - 1385
ناشر: امیرکبیر - آبان، 1395
helen sandiford, jeanne mccarthy, michael mccarthy helen sandiford
ناشر: cambridge - 0000
ریک دی روشرز، قاسم غریفی (مترجم) ریک دی روشرز
ناشر: افراز - 26 مهر، 1390
فریدون مشیری فریدون مشیری
ناشر: مهر و ابر - 1387
آرزو گلسرخی آرزو گلسرخی
ناشر: فرهنگ جامع - 1393
هادی حسین نژاد هادی حسین نژاد
ناشر: الماس دانش - 04 آذر، 1387
حمید هنرجو، ویدا ولی زاده (تصویرگر) حمید هنرجو
ناشر: زیبا - 31 فروردین، 1388
طارق خلیل، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) طارق خلیل
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1395
پیر بوردیو پیر بوردیو
ناشر: فرهنگ جاوید - آبان، 1394
ناشر: مهدی رضایی - 1387
عباسعلی فرزندی اردکانی عباسعلی فرزندی اردکانی
ناشر: روایت فتح - 13 اسفند، 1391
محمدحسین رضوانی، محمد عادلی نیا محمدحسین رضوانی
ناشر: اندیشه اساتید - 1389
هیوا مسیح (شاعر) هیوا مسیح (شاعر)
ناشر: دوستان - 1393
آناهیتا جعفری (مترجم) آناهیتا جعفری (مترجم)
ناشر: آمیس - 1391
فریدون شیرازی (مترجم)، فریده تذهیبی (ویراستار) فریدون شیرازی (مترجم)
ناشر: جنگل - 1394
هرژه، گروه ترجمه نشررایحه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 11 اردیبهشت، 1385