خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان میلر، محمود مهرمحمدی (مترجم) جان میلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مرداد 1401
1010000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا افضل نیا، محمدحسن امیرتیموری (ویراستار) محمدرضا افضل نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 آذر 1398
ناشر: آییژ - 1395
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 شهریور 1401
مهدی معینی کیا، مهران فرج اللهی مهدی معینی کیا
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 اردیبهشت 1399
پاملا بلوتین ژوزف، استفنی لاستر براومان پاملا بلوتین ژوزف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
فریده مشایخ فریده مشایخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 مرداد 1401
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399