خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1930000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1402
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 1402
ناشر: گنج دانش - 1396
ابوالفضل قاضی ابوالفضل قاضی
ناشر: میزان - فروردین 1401
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1401
عباس منصورآبادی عباس منصورآبادی
ناشر: میزان - 1401
ناشر: میزان - مهر 1401
ابوالحسن محمدی ابوالحسن محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - تیر 1401
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1402