خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1930000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 1400
ناشر: گنج دانش - اسفند 1395
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1400
ربیعا اسکینی ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
ناشر: میزان - 1402
سیدحسین صفایی سیدحسین صفایی
ناشر: میزان - 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1402
ناشر: دوران - آبان 1402
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402