خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 دی 1402
1160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 12 اسفند 1402
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 12 اسفند 1402
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
عباس شکاری، محمدرضا سرمدی، عباس محمدی عباس شکاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 فروردین 1401
جرالد کری، کیانوش زهراکار (مترجم) جرالد کری
ناشر: ویرایش - 1401
جرالد کری، کیانوش زهراکار (مترجم) جرالد کری
ناشر: ویرایش - 1401
ایرنه گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ، حمیدرضا حسین شاهی برواتی (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم)، الهام ارجمند (مترجم) ایرنه گلدنبرگ
ناشر: روان - 1401
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 13 مهر 1401