خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین محمدی، فرشاد رضوان (ویراستار) حسین محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1400
1300000 ریال 1170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - مهر 1391
فاطمه بهفروز فاطمه بهفروز
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1390
کوثر سامانی (ویراستار)، افشین بختیار (تصویرگر) کوثر سامانی (ویراستار)
ناشر: ایران شناسی - بهمن 1396
فریبا ملک احمدی (مترجم)، بهروز راستانی (ویراستار) فریبا ملک احمدی (مترجم)
ناشر: قدیانی - آبان 1400
نورالله کسائی نورالله کسائی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - مرداد 1399
دیل اچ شانگ، یوسف کریمی (مترجم) دیل اچ شانگ
ناشر: ویرایش - آبان 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395