خریداران به همراه کتاب زیر ...
شرکت مهندسی متکاف وادی، احمد ابریشم چی (مترجم) شرکت مهندسی متکاف وادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
330000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
وین دیویس، کنت وارک، سیسل وارتر، کاظم ندافی (مترجم)، محسن حیدری (مترجم)، محمدصادق حسن وند (مترجم)، علی نقی زاده (مترجم) وین دیویس
ناشر: نص - اردیبهشت 1396
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1398
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - خرداد 1401
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1399
گاگیک بدلیانس قلی کندی گاگیک بدلیانس قلی کندی
ناشر: آییژ - اسفند 1400
سارا باقری، عبدالرضا کبیری سامانی سارا باقری
ناشر: ارکان دانش - آبان 1398
ناشر: علمی - فروردین 1393
علی رجب زاده قطری، فروغ معزی علی رجب زاده قطری
ناشر: صفار - آبان 1393
والری زیتامل، ای. پاراسورامان، لئونارد ال بری، عباس سقایی (مترجم)، رسول نورالسناء (مترجم)، سجاد رضائیان (مترجم)، یاسر صمیمی (مترجم) والری زیتامل
ناشر: رسا - شهریور 1394