خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آدینه - 1403
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1403
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 1403
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
مالکولم گلدول، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) مالکولم گلدول
ناشر: آدینه - شهریور 1401