خریداران به همراه کتاب زیر ...
الن عباس، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) الن عباس
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان فردریکسون، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) جان فردریکسون
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402
پل واکتل، نیما قربانی (مترجم)، سحر طاهباز (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) پل واکتل
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1402
حبیب دوانلو، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) حبیب دوانلو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
حبیب دوانلو، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم)، محمد صنعتی(مقدمه) حبیب دوانلو
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
پاتریشیا کاولین دلاسلوا، مجید یوسفی لویه (مترجم)، مرتضی نوربخش (مترجم) پاتریشیا کاولین دلاسلوا
ناشر: وانیا - 1401
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: بینش نو - دی 1402
دیوید مالان، پاتریشیاکاگلین دلاسلوا، علیرضا طهماسب (مترجم) دیوید مالان
ناشر: بینش نو - اردیبهشت 1400
آلن ج. فرانکلند، سعید کیانپور (مترجم) آلن ج. فرانکلند
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402