خریداران به همراه کتاب زیر ...
مسعود کوثری مسعود کوثری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سعید اسدی، مریم ربانی (ویراستار) سعید اسدی
ناشر: سمت - مرداد 1402
جان استاین بک، عبدالرحیم احمدی (مترجم)، شاهرخ مسکوب (مترجم) جان استاین بک
ناشر: امیرکبیر - 1402
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
اریک فروم اریک فروم
ناشر: آشیان - مرداد 1398
ناشر: نقش و نگار - فروردین 1400
سیدنی الن شولتس، دوآن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سیدنی الن شولتس
ناشر: ویرایش - آبان 1402
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
سیدعباس رضوی سیدعباس رضوی
ناشر: سمت - تیر 1402
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: سمت - خرداد 1402