خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدحسین پاپلی یزدی، مهدی سقایی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1393
1420000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مهدی کاظمی، جمال یزدانی (ویراستار) مهدی کاظمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1399
رحیم حیدری چیانه رحیم حیدری چیانه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1396
مگان اپلروود، نگار قدیمی (مترجم) مگان اپلروود
ناشر: افکار - مرداد 1393
دانلد لاندبرگ، کریشنا مورتی، مینک استاونگا، محمدرضا فرزین (مترجم) دانلد لاندبرگ
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - خرداد 1400
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند 1401
اندرو هولدن، علی موحد (مترجم) اندرو هولدن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1394
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سمت - شهریور 1400
محمد شبانی محمد شبانی
ناشر: سمت - دی 1402
الن مور، اندی درام، محسن رنجبر (مترجم) الن مور
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1390