خریداران به همراه کتاب زیر ...
یان فلمینگ، الان جی. دی. تیلور، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) یان فلمینگ
ناشر: آدینه - تیر 1399
150000 ریال 120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیوناالسا دنت، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) فیوناالسا دنت
ناشر: آدینه - شهریور 1395
ناشر: پل، خلاق - شهریور 1401
فیلیپ هولمن فیلیپ هولمن
ناشر: آدینه - فروردین 1395
پتی مک مانوس، سینا قربانلو (مترجم) پتی مک مانوس
ناشر: مبلغان - اسفند 1394
ماری ریچاردز، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) ماری ریچاردز
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1401
ریک برینکمن، ریک کرشنر، سیدمهرداد هاشمی (مترجم) ریک برینکمن
ناشر: مثلث - آبان 1392
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
دیوید لارنس پرستون دیوید لارنس پرستون
ناشر: ابن سینا - مرداد 1394
سوزان مردیت، فرانسس موزلی، مصطفی کریمی (مترجم) سوزان مردیت
ناشر: خجسته - دی 1390