خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنجلو کینیکی، روبرت کریتنر، علی اکبر فرهنگی (مترجم) آنجلو کینیکی
ناشر: پیام پویا - آبان 1399
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اس. اس خانکا، غلامرضا شمس مورکانی (مترجم) اس. اس خانکا
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1399
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1401
سیدرضا سیدجوادین، مسعود کیماسی سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1393
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - شهریور 1400
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1398
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
پیتر بامبرگر، لن مشولم، علی اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) پیتر بامبرگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401