خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - شهریور 1402
2050000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1401
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401
ربیعا اسکینی ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1385
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 1402
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1400
سیدمصطفی محقق داماد سیدمصطفی محقق داماد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1393
زین الدین بن علی شهیدثانی، اسدالله لطفی (مترجم) زین الدین بن علی شهیدثانی
ناشر: مجد - آبان 1402