خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اسفند 1398
3000000 ریال 2700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رامامورتی شنکار، حسین صالحی (مترجم) رامامورتی شنکار
ناشر: دانش نگار - اسفند 1397
دیویدجفری گریفیتس، حمیدرضا مشفق (مترجم) دیویدجفری گریفیتس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
رابرت رسنیک، جعفر گودرزی (مترجم)، حسن عزیزی (ویراستار) رابرت رسنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1401
جان پالکینگهورن جان پالکینگهورن
ناشر: تمدن علمی - آبان 1398
سعید علیائی، احمد محب زاده بهابادی سعید علیائی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مهر 1397
جان مایکل داودن، محمد حسین پور (مترجم) جان مایکل داودن
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دی 1394
سعید علیایی، الناز قهرمانی راد سعید علیایی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آبان 1397
جان دیوید جکسون، محمد بهتاج لجبینی (مترجم)، ابوتراب یغمایی (مترجم) جان دیوید جکسون
ناشر: نیاز دانش - اسفند 1401
ای.ام.ری آلستیر، علی آهنج (مترجم) ای.ام.ری آلستیر
ناشر: سبزان - آذر 1401