خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری (ویراستار) محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران - 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
وحید قبادیان، نرگس مرآت (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1402
ایوان مارگولیوس، محمود گلابچی (مترجم) ایوان مارگولیوس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
ماریوجورج سالوادوری، محمود گلابچی (مترجم) ماریوجورج سالوادوری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1400
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: سیمای دانش، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دی 1401
مارک کارلن، مسعود پاک نظر (مترجم) مارک کارلن
ناشر: آذرخش - دی 1390
محمدیوسف کیانی(گردآورنده) محمدیوسف کیانی(گردآورنده)
ناشر: سمت - تیر 1402
آلگ گرابار، ریچارد اتینگهاوزن، یعقوب آژند (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار) آلگ گرابار
ناشر: سمت - اسفند 1401
جان هوگ، هانری مارتن، پرویز ورجاوند (مترجم) جان هوگ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1402