خریداران به همراه کتاب زیر ...
کیمبل وایلز، محمدعلی طوسی (مترجم) کیمبل وایلز
ناشر: بازتاب - 1400
2650000 ریال 2385000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فریده مشایخ فریده مشایخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1401
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
مصطفی نیکنامی مصطفی نیکنامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
اریه لوی، فریده مشایخ (مترجم) اریه لوی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1399
یحیی فیوضات یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش - 1401
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 1401
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - آذر 1401
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 1402
گروه مشاوران یونسکو گروه مشاوران یونسکو
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - آذر 1398