خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمود ساعتچی محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش - 16 آبان 1401
1800000 ریال 1710000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده، جواد رضازاده (ویراستار) عبدالکریم مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مرداد 1400
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 8 تیر 1401
جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی (ویراستار) جمشید پژویان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر 1401
ناشر: دوران - 9 شهریور 1401
چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: صفار - 22 آذر 1401
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 اردیبهشت 1401
ناشر: ساوالان - 15 دی 1401
ناشر: ویرایش - 7 تیر 1396
ناشر: امیرکبیر - 9 آذر 1399