خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد فاریابی باسمنج، اکبر عالم تبریز محمد فاریابی باسمنج
ناشر: اشراقی، صفار - مهر 1389
190000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی رضائیان، علی اصغر پورعزت (ویراستار) علی رضائیان
ناشر: سمت - شهریور 1401
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1403
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سمت - اردیبهشت 1401
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1402
محمدحسین ساجدی نیا محمدحسین ساجدی نیا
ناشر: شهر آشوب - 1393
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1391