خریداران به همراه کتاب زیر ...
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - شهریور 1401
زیگموند باومن، عرفان ثابتی (مترجم) زیگموند باومن
ناشر: ققنوس - تیر 1402
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: علم - مهر 1393
محمود روح الامینی محمود روح الامینی
ناشر: عطار - 1402
هوشنگ نایبی هوشنگ نایبی
ناشر: سمت - اردیبهشت 1403
داویدامیل دورکم، علیمحمد کاردان (مترجم) داویدامیل دورکم
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند 1398
جمشید بهنام، محمدجعفر پوینده (مترجم) جمشید بهنام
ناشر: ماهی - آذر 1401
جان دبلیو. کرسول، ج.دیوید کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم)، مریم دانای طوسی (مترجم) جان دبلیو. کرسول
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - آذر 1397
ناشر: اشراقی، صفار - مهر 1402