خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید گلاور، شیلاف استرابریج دیوید گلاور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
50000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
بهروز مرادی بهروز مرادی
ناشر: جامعه شناسان - 18 تیر 1393
سو آلوین، محمود حبیبی مظاهری (مترجم) سو آلوین
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 9 اردیبهشت 1401
لوئیس آلفرد کوزر، کارل مانهایم، رابرت گینک مرتن، نیکو استر، ولکر مجا، جواد افشارکهن (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: پژواک - 30 خرداد 1389
ناشر: رشد - 6 شهریور 1401
هوبرت کنوبلاوخ، کرامت اله راسخ (مترجم) هوبرت کنوبلاوخ
ناشر: نشر نی - 17 خرداد 1400
ناشر: طهوری - 1 اردیبهشت 1394
سعید زیباکلام سعید زیباکلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 بهمن 1389
مایکل مولکی، حسین کچوئیان (مترجم) مایکل مولکی
ناشر: نشر نی - 13 تیر 1389
کنت تامسون، علی بهرامپور (مترجم) کنت تامسون
ناشر: کویر - اسفند 1395