خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید گلاور، شیلاف استرابریج دیوید گلاور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
50000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: رشد - 1401
هوبرت کنوبلاوخ، کرامت اله راسخ (مترجم) هوبرت کنوبلاوخ
ناشر: نشر نی - خرداد 1400
کنت تامسون، علی بهرامپور (مترجم) کنت تامسون
ناشر: کویر - اسفند 1395
مالکوم همیلتون، محسن ثلاثی (مترجم) مالکوم همیلتون
ناشر: نشر ثالث - اسفند 1401
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سمت - بهمن 1401
جک گلدستون، محمدتقی دلفروز (مترجم) جک گلدستون
ناشر: کویر - اسفند 1401
لوک وان کامپنهود، ریموند کیوی، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) لوک وان کامپنهود
ناشر: توتیا - 1401
رسول ربانی رسول ربانی
ناشر: آوای نور - اسفند 1398
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سمت - مهر 1402