خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد ایلخانی محمد ایلخانی
ناشر: سمت - مرداد 1402
2960000 ریال 2664000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1402
ضیاء موحد ضیاء موحد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1401
هاوارد کهین، پل تیدمن، رضا اکبری (مترجم) هاوارد کهین
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1399
پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبری (مترجم) پل تیدمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1399
ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) ریچاردهنری پاپکین
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
خلیل جر، حنا فاخوری، عبدالمحمد آیتی (مترجم) خلیل جر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1401
محمود خاتمی، مریم سادات(به اهتمام) محمود خاتمی
ناشر: علم - تیر 1400
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1383