خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
180000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سمت - آبان 1402
حسین مفتخری، حسین زمانی حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1392
ناشر: سمت - مهر 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1392
عبدالحسین نوایی، عباسقلی غفاری فرد عبدالحسین نوایی
ناشر: سمت - آبان 1402
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سمت - مهر 1402
روزبه زرین کوب، عبدالحسین زرین کوب روزبه زرین کوب
ناشر: سمت - دی 1402
ژاله آموزگاریگانه ژاله آموزگاریگانه
ناشر: سمت - آبان 1402
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سمت - آبان 1402