خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 مرداد 1387
ونینگر بریگیته، فراز پندار (مترجم) ونینگر بریگیته
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1397
لوری کرزنی، مارک براون، هایده کروبی (مترجم) لوری کرزنی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 26 بهمن 1390
نوریا روکا نوریا روکا
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1397
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 فروردین 1387
افضل السادات حسینی افضل السادات حسینی
ناشر: مهاجر - 27 آذر 1397
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 اسفند 1398
هایده کروبی (مترجم) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 اردیبهشت 1399
ناشر: جوانه رشد - 5 تیر 1391