خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1401
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - آبان 1396
حسن دانائی فرد، ابوالحسن فقیهی حسن دانائی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1398
حسن دانائی فرد، مهدی قنواتی (ویراستار) حسن دانائی فرد
ناشر: سمت - تیر 1401
علی اصغر پورعزت علی اصغر پورعزت
ناشر: سمت - تیر 1402
حسن دانایی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - اردیبهشت 1396
رحمت الله قلی پور رحمت الله قلی پور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396