خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
390000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عیسی ابراهیم زاده، محمدجعفر پاک سرشت (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 30 اردیبهشت 1402
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان - 3 آذر 1401
منوچهر وکیلیان، مهران فرج اللهی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 آبان 1399
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1400
محمداحسان تقی زاده، اکرم حسین زاده، محمد مناف زاده (ویراستار) محمداحسان تقی زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 30 اردیبهشت 1402
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1393
علی شیرازی، هما ثنائی (ویراستار) علی شیرازی
ناشر: کتاب مهربان نشر - 20 شهریور 1400
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آبان 1393