خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
390000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان - 3 آذر 1401
عیسی ابراهیم زاده، محمدجعفر پاک سرشت (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 بهمن 1401
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1393
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آبان 1393
خدیجه علی آبادی، داریوش نوروزی (ویراستار) خدیجه علی آبادی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 مهر 1390
منوچهر وکیلیان، حکیمه سپاسی تهرانی (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
فریده مشایخ فریده مشایخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 شهریور 1398
هدایت الله اعتمادزاده، احمدرضا نصر، محمدرضا نیلی هدایت الله اعتمادزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 شهریور 1399