خریداران به همراه کتاب زیر ...
اتابک فتح الله زاده، عطاءالله صفوی اتابک فتح الله زاده
ناشر: نشر ثالث - 10 تیر 1399
1200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اتابک فتح الله زاده، علی دهباشی(به اهتمام) اتابک فتح الله زاده
ناشر: قطره - 3 دی 1398
اتابک فتح الله زاده اتابک فتح الله زاده
ناشر: معین - 8 مهر 1399
اتابک فتح الله زاده اتابک فتح الله زاده
ناشر: ذکر - 1382
رونالد فریر، حسن اسدی (مترجم)، حسین هژبریان (مترجم) رونالد فریر
ناشر: فرزان روز - 2 آذر 1388
مارلن لاروئل، جعفر سیدزاده (مترجم)، محمدحسین دهقانیان (مترجم)، منیره آذری (ویراستار) مارلن لاروئل
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 25 خرداد 1388
الهه(طبرستانی) کولایی الهه(طبرستانی) کولایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، کریم جعفری (ویراستار)، متین پدرامی (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - 5 مهر 1399
الهه(طبرستانی) کولایی الهه(طبرستانی) کولایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 مهر 1398