خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
1860000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نشر نی - 1401
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اردیبهشت 1401
تامس هابز، حسین بشیریه (مترجم)، کرادبراق مکفرسون (ویراستار) تامس هابز
ناشر: نشر نی - دی 1402
ناشر: نشر نی - آبان 1396
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1400
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سمت - اسفند 1401
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - اسفند 1401
عبدالرحمن عالم عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی - شهریور 1402