خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی کریمی، شبنم میرسراجی علی کریمی
ناشر: فن آوران - شهریور 1399
2500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دوران - آبان 1402
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - آبان 1400
احسان الله حبیبی، مجید علیزاده احسان الله حبیبی
ناشر: فن آوران - مرداد 1394
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1401
حسن دانائی فرد، مهدی قنواتی (ویراستار) حسن دانائی فرد
ناشر: سمت - تیر 1401
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1402
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: فن آوران - 1400
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388