خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - فروردین 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
لیندا گروت، دیوید وانگ، علیرضا عینی فر (مترجم) لیندا گروت
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1401
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1402
وحید قبادیان، نرگس مرآت (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1402
آیدین جوانی دیزجی، محمود گلابچی آیدین جوانی دیزجی
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1401
جان هوگ، هانری مارتن، پرویز ورجاوند (مترجم) جان هوگ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1402
سیدمحسن حبیبی، آیدا ایزدپناه جهرمی، مژگان ملکوتی، زهرا اهری، مانلی افشنگ، مهفام کوشش، ندا ایزدی سیدمحسن حبیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
عیسی حجت عیسی حجت
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1401
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1398
جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم) جان لنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1402