خریداران به همراه کتاب زیر ...
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - تیر 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پیتر.دی شف، اندرو.جی شف، سهند حمزه ئی (مترجم) پیتر.دی شف
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - شهریور 1402
گریگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گریگوری منکیو
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
مسعود نیلی مسعود نیلی
ناشر: نشر نی - 1402
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 1402
لس لیوینگستون، شادی صدری (مترجم) لس لیوینگستون
ناشر: دنیای اقتصاد - خرداد 1401
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - مهر 1402