خریداران به همراه کتاب زیر ...
جوزف اف هیر، رسول غلامزاده (مترجم) جوزف اف هیر
ناشر: نگاه دانش - 5 تیر 1398
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1397
آرماندولوئیس ویئیرا، رسول نوروزی سیدحسینی (مترجم)، حمید قاسمی (مترجم)، حبیب هنری (ویراستار) آرماندولوئیس ویئیرا
ناشر: حتمی - 20 فروردین 1393
کازوئو تاناکا، علی وحیدیان کامیاد (مترجم)، حامدرضا طارقیان (مترجم) کازوئو تاناکا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
محمدرحیم اسفیدانی، شهریار محسنین محمدرحیم اسفیدانی
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1397
جوزف اف. هیر، عادل آذر (مترجم) جوزف اف. هیر
ناشر: نگاه دانش - 18 خرداد 1397
سعید پهلوان شریف سعید پهلوان شریف
ناشر: بیشه - 1395