خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمود گلابچی، احسان سروش نیا محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1395
1100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1392
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1398
ادوارد آلن، کتایون تقی زاده (مترجم)، محمود گلابچی (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) ادوارد آلن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1393
آیدین جوانی دیزجی، محمود گلابچی آیدین جوانی دیزجی
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1401
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1393
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1394
مارتین پاولی، محمود گلابچی (مترجم) مارتین پاولی
ناشر: دانشگاه تهران - 1391
جان مک موری، عیسی یاوری (مترجم) جان مک موری
ناشر: نوپردازان - مهر 1401
ابراهیم اصلانی ابراهیم اصلانی
ناشر: دوران - فروردین 1391