خریداران به همراه کتاب زیر ...
شمس السادات زاهدی، حسین بنی آدم (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1395
1600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا دادخواه محمدرضا دادخواه
ناشر: شهر آشوب - آبان 1391
فردآر دیوید، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
گری دسلر، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گری دسلر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1403
علی رضائیان، علی اصغر پورعزت (ویراستار) علی رضائیان
ناشر: سمت - شهریور 1401
حمدی طه، مهدی طلوع (مترجم) حمدی طه
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1394
کنت اچ. بلانچارد، پل هرسی، علی علاقه بند (مترجم) کنت اچ. بلانچارد
ناشر: امیرکبیر - آذر 1401
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
ناشر: اختران - شهریور 1402
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 1402