خریداران به همراه کتاب زیر ...
ژولی ژئو، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) ژولی ژئو
ناشر: آدینه - آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
مت والاورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) مت والاورت
ناشر: آدینه - اسفند 1399
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
ناشر: آدینه - تیر 1401
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1402
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402