خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مرداد 1402
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی سرزعیم، مهدی بختی (ویراستار)، رویا مرادی زاده (ویراستار)، هادی صالحی اصفهانی(مقدمه) علی سرزعیم
ناشر: ترمه - 1402
جورج سمیوئل کلاسون، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: راه بین - آذر 1401
علینقی رفیعی امام علینقی رفیعی امام
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - بهمن 1399
هانا آرنت، محسن ثلاثی (مترجم) هانا آرنت
ناشر: نشر ثالث - اسفند 1402
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - مرداد 1402
ناشر: چالش - تیر 1401
تام زیگفرید، مهدی صادقی (مترجم)، صفورا فضل اللهی (ویراستار)، الهه عین بخش (ویراستار) تام زیگفرید
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1403
تری لین کارل، جعفر خیرخواهان (مترجم)، محمد مالجو (ویراستار) تری لین کارل
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
ناشر: نگاه دانش - مهر 1401