خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1395
2500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: رشد - فروردین 1403
جان دبلیو. کرسول، ج.دیوید کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم)، مریم دانای طوسی (مترجم) جان دبلیو. کرسول
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - آذر 1397
حسن دانائی فرد، مهدی قنواتی (ویراستار) حسن دانائی فرد
ناشر: سمت - تیر 1401
راسل دبلیو بلک، ایلین فیشر راسل دبلیو بلک
ناشر: علم - آبان 1401
هاریدیموس تسوکاس، رابرت چیا، حسن دانایی فرد (مترجم)، سید حسین کاظمی (مترجم) هاریدیموس تسوکاس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مرداد 1398
رضا راعی، عباس بخشیانی رضا راعی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - خرداد 1401
جان فیلد، غلامرضا غفاری (مترجم)، حسین رمضانی (مترجم) جان فیلد
ناشر: کویر - آبان 1392
یورگن هابرماس، جمال محمدی (مترجم) یورگن هابرماس
ناشر: افکار - بهمن 1400