خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویلیام آوث ویت، لیلا جوافشانی (مترجم) ویلیام آوث ویت
ناشر: اختران - آبان 1393
محمد عبیدالله، مسلم بمان پور (مترجم)، سجاد سیفلو (مترجم) محمد عبیدالله
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
سیدعبدالمحمد رضائی سیدعبدالمحمد رضائی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - آبان 1396
یوسف فرجی، ایرج توتونچیان (ویراستار) یوسف فرجی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تیر 1400
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1400
والری گیدو، فیلیپ جی. دوبوا، محمدرضا داهی (مترجم) والری گیدو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1394
اندرو اچ ون د ون، حسن دانائی فرد (مترجم) اندرو اچ ون د ون
ناشر: صفار - خرداد 1392
ناشر: اشراقی، صفار - مهر 1402
فرامرز رفیع پور فرامرز رفیع پور
ناشر: شرکت سهامی انتشار - فروردین 1400