خریداران به همراه کتاب زیر ...
مهدی ذوالفقاری مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1392
235000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدداود آقایی، فرشاد رضوان (ویراستار) سیدداود آقایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آبان 1401
لی ایاکوکا، محمدابراهیم محجوب (مترجم) لی ایاکوکا
ناشر: لوح فکر - اسفند 1400
لی ایاکوکا، محمدابراهیم محجوب (مترجم) لی ایاکوکا
ناشر: لوح فکر - اسفند 1400
ریچارد شولنز، روی گادسون، جورج کوئینسر، سیدمحمدعلی متقی نژاد (مترجم) ریچارد شولنز
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1392
ریچارد شولنز، روی گادسون، جورج کوئینسر، سیدمحمدعلی متقی نژاد (مترجم) ریچارد شولنز
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1392
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 1402
سیدمحمد دادگران سیدمحمد دادگران
ناشر: مروارید - 1393
ناشر: گنج دانش - اسفند 1395
ناشر: قومس - اردیبهشت 1399