خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: پروانه دانش - تیر 1391
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
برترام کاتزونگ، آنتونی ترور، ماریک کرودرینگ هال، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مجید متقی نژاد (مترجم)، منیژه متولیان(مقدمه) برترام کاتزونگ
ناشر: اندیشه رفیع - 1394
سیدعلیرضا تولیت (مترجم)، شیرین ایرانی (مترجم)، سارا لطفیان (مترجم)، سیده ملیکا میرخانی (ویراستار)، مسعود متصدی زرندی (مقدمه) سیدعلیرضا تولیت (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
داود خداآمرزیده داود خداآمرزیده
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1388
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، زهرا مشتاق (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - فروردین 1389
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1386
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1387
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1387
چارلز برانیکاردی، محمد پورفخاران (مترجم)، امین شمس اختری (مترجم)، ویدا رادی (مترجم)، احمد هومند (زیرنظر)، علی جلالی (زیرنظر)، محمد وفایی (زیرنظر)، عبدالرضا پازوکی (زیرنظر)، داریوش داوری (زیرنظر)، احمدرضا روفیگری (زیرنظر)، مجید معینی (زیرنظر)، سیدجواد نصیری (زیرنظر)، محمدرضا کلانترمعتمد (زیرنظر)، علیرضا کلانترمعتمد (زیرنظر)، رسول عزیری (زیرنظر) چارلز برانیکاردی
ناشر: اشراقیه - اسفند 1387
جان اورت پارک، کی. پارکر، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) جان اورت پارک
ناشر: سماط - بهمن 1390