خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
1600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سمت - آبان 1402
ناشر: سمت - مهر 1402
چیس رابینسن، محسن الویری (مترجم) چیس رابینسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مرداد 1402
حسین مفتخری، حسین زمانی حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1392
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سمت - مهر 1402
عبدالحسین نوایی، عباسقلی غفاری فرد عبدالحسین نوایی
ناشر: سمت - آبان 1402
ناشر: سمت - مرداد 1402