خریداران به همراه کتاب زیر ...
هریدیموس سوکاس، کریستین نودسن، حسن دانائی فرد (مترجم) هریدیموس سوکاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1396
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی رضائیان، مریم ربانی (ویراستار) علی رضائیان
ناشر: سمت - دی 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
علی نقی امیری، حسن عابدی جعفری، علی علوی (ویراستار) علی نقی امیری
ناشر: سمت - آذر 1402
جان مکولی، ژوآنی دبرلی، فیل جانسون، سیدحسین کاظمی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، احسان مقصودی (ویراستار) جان مکولی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1398
جان فیلد، غلامرضا غفاری (مترجم)، حسین رمضانی (مترجم) جان فیلد
ناشر: کویر - آبان 1392
سیدعباس رضوی سیدعباس رضوی
ناشر: سمت - تیر 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 1402
پل ساباتیه، حسن دانائی فرد (مترجم) پل ساباتیه
ناشر: صفار - بهمن 1396
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401