ترتیب بر اساس:
عذرا هاشملو، فاطمه حیدرنیاز، نیره شکرچیان، نجمه جعفری ندوشن، محمود لطفی، فاطمه امانیان، تیمور رضایی، زهرا رزم جو، آزاده امیدمهر (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، بنفشه فاضلی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، اعظم محمدی (ویراستار) عذرا هاشملو
ناشر: مبتکران، پیشروان - 19 آذر 1390
46000 ریال
شیرین فراهانی، بهنام شمس قهفرخی، محمود محمدی، تیمور زمان نژاد، مجید سرودی، مهناز جمادی، کیومرث اقبال، مهدیه جعفری (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار) شیرین فراهانی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 16 آذر 1390
50500 ریال
یوسف باوند سوادکوهی، شهنام دادگستر، سعید همایونفر، بنفشه فاضلی، علی اکبر مشایخی، محمدرضا تهرانچی، مریم تازینانی، حسن رادجهانبانی، زهرا رزم جو، کیومرث اقبال، آزاده امیدمهر (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، نجمه جعفری ندوشن (ویراستار)، مریم موسوی (ویراستار)، مهدیه جعفری (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، آسیه یزدخواستی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، ریحانه فراهانی (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار) یوسف باوند سوادکوهی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 19 آذر 1390
62000 ریال
شیرین فراهانی، بهنام شمس قهفرخی، تیمور زمان نژاد، محمدطاهر شعاعی، مهناز جمادی، مهدیه جعفری (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، نگار غلامپور (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار) شیرین فراهانی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 13 آذر 1390
45500 ریال
مهناز جمادی، ندا درودیان (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار) مهناز جمادی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 14 دی 1390
63500 ریال
فاطمه سیدمومن، انسیه اسدیان، آزاده امیدمهر، معصومه مومن عطار، بنفشه فاضلی، سمیرا شهیدی، اعظم محمدی (ویراستار)، رقیه دهقانی (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، مریم پوست چین (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، الهام میرزائی (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار) فاطمه سیدمومن
ناشر: مبتکران، پیشروان - 8 آبان 1390
32000 ریال
عذرا هاشملو، فاطمه حیدرنیاز، نیره شکرچیان، نجمه جعفری ندوشن، مریم سیفی کار، فاطمه امانیان، تیمور رضایی، زهرا رزم جو، اعظم محمدی (ویراستار)، آزاده امیدمهر (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، الهام میرزایی (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، بنفشه فاضلی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، آزاده میرزایی (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، حمید طالب تبار (زیرنظر)، حمیرا ثقفی (زیرنظر) عذرا هاشملو
ناشر: مبتکران، پیشروان - 8 آبان 1390
39500 ریال
معصومه مومن عطار، نیره شکرچیان، کبری دلشاد، کبری باوندسوادکوهی، فاطمه امانیان، بنفشه فاضلی، بختیار باقری، زهرا رزم جو، اعظم محمدی (ویراستار)، آزاده امیدمهر (ویراستار)، نجمه جعفری ندوشن (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، آسیه یزدخواستی (ویراستار)، مریم پوست چین (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، الهام میرزائی (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، آزاده میرزائی (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار) معصومه مومن عطار
ناشر: مبتکران، پیشروان - 8 آبان 1390
38500 ریال
عذرا هاشملو، نیره شکرچیان، نجمه جعفری ندوشن، فاطمه امانیان، کبری باوند سوادکوهی، جواد باحشمت جویباری، آزاده امیدمهر (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، الهام میرزایی (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، بنفشه فاضلی (ویراستار)، آسیه یزدخواستی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، آزاده میرزایی (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار)، اعظم محمدی (ویراستار)، حمید طالب تبار (زیرنظر)، حمیرا ثقفی (زیرنظر) عذرا هاشملو
ناشر: مبتکران، پیشروان - 8 آبان 1390
44000 ریال
یوسف باوند سوادکوهی، شهنام دادگستر، سعید همایونفر، بنفشه فاضلی، علی اکبر مشایخی، محمدرضا تهرانچی، مریم تازینانی، حسن رادجهانبانی، زهرا رزم جو، کیومرث اقبال، آزاده امیدمهر (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، نجمه جعفری ندوشن (ویراستار)، مریم موسوی (ویراستار)، مهدیه جعفری (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، آسیه یزدخواستی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، ریحانه فراهانی (ویراستار) یوسف باوند سوادکوهی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 19 آذر 1390
62000 ریال
سیدمهدی شیوایی، بهنام شمس قهفرخی، محمود محمدی، محمدطاهر شعاعی، سیدمحسن هاشمی، ندا درودیان (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، زهرا رزم جو (ویراستار) سیدمهدی شیوایی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 16 آذر 1390
69000 ریال
عذرا هاشملو، حمید طالب تبار، معصومه مومن عطار، نیره شکرچیان، بنفشه فاضلی، مرتضی رضاوند، جواد باحشمت جویباری، زهرا رزم جو، سیده فاطمه کریمی کسوتی، اعظم محمدی (ویراستار)، آزاده امیدمهر (ویراستار)، ندا درودیان (ویراستار)، آسیه یزدخواستی (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، الهام میرزائی (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، آزاده میرزائی (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار) عذرا هاشملو
ناشر: مبتکران، پیشروان - 8 آبان 1390
46000 ریال
انسیه اسدیان، آزاده امیدمهر، بنفشه فاضلی، سمیرا شهیدی، سیده فاطمه کریمی کسوتی، اعظم محمدی (ویراستار)، معصومه مومن عطار (ویراستار)، الهام میرزایی (ویراستار) انسیه اسدیان
ناشر: مبتکران، پیشروان - 3 مرداد 1390
40500 ریال
گروه علمی مبتکران، ندا درودیان (ویراستار)، سمانه هنرکارشفیع (ویراستار)، سمیرا شهیدی (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، مهدیه مهدی زاده (ویراستار)، فاطمه جان محمدزاده (ویراستار)، ندا شعار (ویراستار)، مینا غلامپور (ویراستار) گروه علمی مبتکران
ناشر: مبتکران، پیشروان - 15 بهمن 1390
52000 ریال
احمد شهیدی دلشاد، مجتبی عارف نسب، فاطمه سلیمانی (ویراستار)، راضیه انتخابی فرد (ویراستار) احمد شهیدی دلشاد
ناشر: بین المللی گاج - 6 دی 1399
1250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 45 مورد