ترتیب بر اساس:
سیمین اسدیان، ویدا خانی، یلدا خانی، سلیمان نارویی، فرهاد توحیدی سیمین اسدیان
ناشر: صبورا، تیمورزاده نوین - 1393
398000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
سلیمان نارویی (تدوین)، ویدا خانی (تدوین)، یلدا خانی (تدوین) سلیمان نارویی (تدوین)
ناشر: نهضت پویا، پیوند مهر - بهمن 1389
45000 ریال
مرضیه فتحی (ویراستار)، ویدا خانی (تدوین)، سلیمان نارویی (تدوین)، یلدا خانی (تدوین) مرضیه فتحی (ویراستار)
ناشر: صبورا - فروردین 1391
75000 ریال
سلیمان نارویی، ایرج شهرکی، یلدا خانی، ویدا خانی سلیمان نارویی
ناشر: صبورا - بهمن 1390
35000 ریال
محمدرضا مقدم (ویراستار)، ویدا خانی (گردآورنده)، سلیمان نارویی (گردآورنده)، یلدا خانی (گردآورنده) محمدرضا مقدم (ویراستار)
ناشر: صبورا - فروردین 1391
30000 ریال
ناشر: صبورا - فروردین 1391
27000 ریال
ناشر: صبورا - فروردین 1391
35000 ریال
محمدرضا مقدم (ویراستار)، ویدا خانی (گردآورنده)، سلیمان نارویی (گردآورنده)، یلدا خانی (گردآورنده) محمدرضا مقدم (ویراستار)
ناشر: صبورا - فروردین 1391
50000 ریال
محمدرضا مقدم (ویراستار)، ویدا خانی (تدوین)، سلیمان نارویی (تدوین)، یلدا خانی (تدوین) محمدرضا مقدم (ویراستار)
ناشر: صبورا - فروردین 1391
40000 ریال
سیمین اسدیان، ویدا خانی، یلدا خانی، سلیمان نارویی، فرهاد توحیدی سیمین اسدیان
ناشر: صبورا، تیمورزاده نوین - 1393
138000 ریال
ناشر: صبورا، تیمورزاده نوین - 1393
168000 ریال
سیمین اسدیان، ویدا خانی، یلدا خانی، سلیمان نارویی، فرهاد توحیدی سیمین اسدیان
ناشر: صبورا - 1393
65000 ریال
سیمین اسدیان، ویدا خانی، یلدا خانی، سلیمان نارویی، فرهاد توحیدی سیمین اسدیان
ناشر: نهضت پویا، صبورا، تیمورزاده نوین - 1393
75000 ریال
سلیمان نارویی (گردآورنده)، ویدا خانی (گردآورنده)، یلدا خانی (گردآورنده) سلیمان نارویی (گردآورنده)
ناشر: نهضت پویا، پیوند مهر - دی 1388
25000 ریال
محمدرضا مقدم (ویراستار)، سلیمان نارویی (تدوین)، ویدا خانی (تدوین)، یلدا خانی (تدوین) محمدرضا مقدم (ویراستار)
ناشر: نهضت پویا - بهمن 1389
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد