فهرست الفبایی ناشران
 ورق
 وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی
 وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته
 وزارت آموزش و پرورش
 وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، شورای تحقیقات
 وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی
 وزارت امور اقتصاد و دارایی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده
 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 وزارت امور خارجه
 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، معاونت آفریقایی
 وزارت امور خارجه، اداره نشر
 وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 وزارت امور خارجه، کتابخانه تخصصی
 وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
 وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات
 وزارت امور خارجه، واحد انتشارات
 وزارت اموزش و پرورش، معاونت آموزش و پرورش عمومی
 وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان کرمان
 وزارت تعاون، حوزه معاونت آموزش و تحقیقات
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 وزارت جهاد سازندگی، دفتر طرح و برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی
 وزارت جهاد کشاورزی
 وزارت جهاد کشاورزی، حوزه نمایندگی ولی فقیه
 وزارت جهاد کشاورزی. اداره کل امور ایثارگران
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان عقیدتی سیاسی
 وزارت راه و ترابری، اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل
 وزارت راه و مسکن و شهرسازی
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شمال
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 وزارت کشاورزی، دفتر امور زنان روستایی
 وزارت کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
 وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
 وزارت کشور، دبیرخانه شورای پژوهش وزارت کشور
 وزارت کشور، دفتر امور بانوان
 وزارت مسکن و شهرسازی
 وزارت نفت، معاونت مهندسی و فناوری
 وزارت نیرو
 وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران
 وزارت نیرو، دفتر روابط عمومی
 وزارت نیرو، دفتر فنی آب
 وزارت نیرو، شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
 وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
 وزارت نیرو، موسسه آموزش علمی -کاربردی صنعت آب و برق
 وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر برنامه ریزی و توسعه کتاب و کتابخوانی
 وزراء
 وزرات علوم
 وزیر
 وزیری، فرشته