پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

ناشر: سپهر - 1398
750000 ریال
ادی استرایتون، صمد راسخی (مترجم) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - 1398
400000 ریال
عبادالله پیرایرانی عبادالله پیرایرانی
ناشر: آییژ - آبان، 1397
670000 ریال
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - تیر، 1397
290000 ریال
محمدعلی نوروزیان محمدعلی نوروزیان
ناشر: نوربخش - 1398
400000 ریال
دین آ. هندریکسون، فرج الله ادیب هاشمی (مترجم) دین آ. هندریکسون
ناشر: نوربخش - 1398
750000 ریال
باب دانلی، محمد حسن زاده (مترجم)، محمد ملکان (مترجم)، یاسمین والی (مترجم)، بهرام بهرامی (مترجم) باب دانلی
ناشر: نوربخش - 01 بهمن، 1392
1000000 ریال
سعید حسینی سعید حسینی
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - دی، 1397
400000 ریال
گیتی کریم گیتی کریم
ناشر: دانشگاه تهران - 24 اردیبهشت، 1393
170000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 خرداد، 1393
110000 ریال
رحیم عبادی رحیم عبادی
ناشر: ارکان دانش - آذر، 1397
550000 ریال
مهدی وجگانی، فرامرز قراگزلو مهدی وجگانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
440000 ریال
قائم سرگزی زاده قائم سرگزی زاده
ناشر: نوربخش - اردیبهشت، 1396
180000 ریال
مهدی خجسته کی(گردآورنده) مهدی خجسته کی(گردآورنده)
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 1398
350000 ریال
جان سامرز، استون لسون، استون لیسون، علیرضا صیداوی (مترجم)، محمود شیوازاد (مترجم) جان سامرز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
200000 ریال
حسینقلی رفاهی حسینقلی رفاهی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
70000 ریال
ناشر: ایران شناسی - تیر، 1395
750000 ریال 675000 ریال
جواد نصر جواد نصر
ناشر: نوربخش - اردیبهشت، 1398
700000 ریال
رحیم عبادی، علی اصغر احمدی رحیم عبادی
ناشر: ارکان دانش - 11 خرداد، 1393
550000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
90000 ریال
ناشر: آییژ - آبان، 1397
550000 ریال
ادی استرایتون، مصطفی شریف روحانی (مترجم)، مرتضی گرجی دوز(زیرنظر) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - 1398
350000 ریال