پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

محمد محمدرضایی، جعفر سبحانی تبریزی محمد محمدرضایی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 1 آبان 1399
200000 ریال
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - 1399
300000 ریال
محمد داودی محمد داودی
ناشر: دفترنشرمعارف - 1399
200000 ریال
محمد نصیری، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمد نصیری
ناشر: دفترنشرمعارف - 28 مرداد 1399
250000 ریال
محمد کاویانی، علی احمد پناهی محمد کاویانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1399
470000 ریال
مسعود آذربایجانی، سیدمهدی موسوی اصل مسعود آذربایجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 3 مهر 1399
265000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: راه دان - 1399
800000 ریال
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مهر 1398
80000 ریال
علی اکبر فیاض علی اکبر فیاض
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
270000 ریال
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
490000 ریال
حسین جوان آراسته حسین جوان آراسته
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 21 آبان 1398
160000 ریال
علیرضا امینی(شارح)، محمدرضا آیتی(شارح) علیرضا امینی(شارح)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه فرهنگی طه - 30 مهر 1399
550000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 7 آبان 1399
450000 ریال
فاطمه کوپا، فاطمه معین الدینی (ویراستار) فاطمه کوپا
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مهر 1398
550000 ریال
علی محمد پشتدار، فاطمه کوپا (ویراستار) علی محمد پشتدار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
180000 ریال
مسعود آذربایجانی مسعود آذربایجانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 30 مرداد 1399
420000 ریال
سیدمحمود طیب حسینی سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1 مهر 1399
310000 ریال
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - 20 خرداد 1398
190000 ریال
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 مهر 1399
290000 ریال
علیرضا کمالی، ابراهیم کلانتری، محمدعلی رضایی اصفهانی، عبدالکریم بهجت پور، علی نصیری، امیر عباس رجبی (ویراستار) علیرضا کمالی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 1399
250000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
290000 ریال
محمد داوودی محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 6 اسفند 1398
335000 ریال
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 27 مهر 1399
350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 14 مهر 1399
620000 ریال
محمد سعیدی مهر، امیر دیوانی، رضا بابایی (ویراستار) محمد سعیدی مهر
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 2 آذر 1399
200000 ریال