ترتیب بر اساس:
زیبا جم زاد، مصطفی اسدی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) زیبا جم زاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - بهمن 1391
260000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
عبدالرحمن حسین زاده، عباس قمری زارع (مترجم)، علی اصغر معصومی (مترجم)، پرویز باباخانلو (مترجم)، محمدحسن عصاره (مترجم)، محمود کاظمی (مترجم)، حسین میرزایی ندوشن (مترجم)، عادل جلیلی (مترجم) عبدالرحمن حسین زاده
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
8000 ریال
بهرام زهزاد، مصطفی اسدی، محبوبه خاتم ساز، علی اصغر معصومی، پرویز باباخانلو، سیدمحمدمهدی حمدی بهرام زهزاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1382
3500 ریال
هوشنگ فرخجسته، پرویز باباخانلو، کامکار جایمند، محمدباقر رضایی، زهرا فاکرباهر، فاطمه سفیدکن، مهردخت نجف پورنوایی، رضا طبایی هوشنگ فرخجسته
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
24000 ریال
بهرام زهزاد، مصطفی اسدی، علی اصغر معصومی، پرویز باباخانلو، زیبا جم زاد، فاطمه فدائی بهرام زهزاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1382
3000 ریال
ژ لئونارد، مه لقا قربانعلی (مترجم)، هوشنگ فرخجسته (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) ژ لئونارد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1384
28000 ریال
محمد دینی، پرویز باباخانلو (ویراستار) محمد دینی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - مهر 1384
28000 ریال
زیبا جم زاد، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) زیبا جم زاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - آذر 1385
4000 ریال
منوچهر امانی، هوشنگ فرخجسته (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) منوچهر امانی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - آذر 1385
33000 ریال
محمدرضا جوهرچی، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) محمدرضا جوهرچی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - دی 1387
22000 ریال
افسانه کلبادی، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) افسانه کلبادی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - خرداد 1388
15000 ریال
افسانه کلبادی، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) افسانه کلبادی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - خرداد 1388
30000 ریال
فاطمه آقابیگی، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) فاطمه آقابیگی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - مرداد 1388
3000 ریال
مهری دیناروند، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) مهری دیناروند
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - بهمن 1388
20000 ریال
نسترن جلیلیان، فاطمه آقابیگی، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) نسترن جلیلیان
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - خرداد 1389
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد